Wekelijkse Holistische (online) Lessen


Elke cursist is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring en Coronarichtlijnen van Het Stralende Hart.
De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere cursist; er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt. 

Deelname lessen en betalingen

 • Deelname aan de lessen gaat via inschrijving voor een vaste lestijd.
 • Nieuwe cursisten kunnen kennismaken met de Holistische Lessen door middel van een proefles voor 10 euro (eenmalig).
 • Na de proefles gaat deelname via een blokinschrijving (10 weken).
 • De bijdrage voor de lessen zijn op basis van vrijwillige bijdrage. 
 • Restitutie van vrijwillige bijdrage is in overleg mogelijk.
 • Het Stralende Hart behoudt het recht lesprijzen en -voorwaarden te veranderen. Dit zal nooit met terugwerkende kracht gebeuren.
 • Vakanties worden vantevoren aangekondigd. Vervalt je les i.v.m een feestdag of vakantie van de praktijk, dan wordt dit aangepast in de geldigheid van de blokinschrijving.
 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.

Afmelden en inhalen gemiste lessen

 • Afmelden voor de lessen via e-mail, sms of what’s app. Het liefst z.s.m, zodat op zondagavond/maandagochtend de inhaalmomenten in de mail gezet kunnen worden.
 • Het is mogelijk om in overleg gemiste lessen in te halen binnen de huidige termijn van 10 lessen. Dit is een service en kan alleen als er ruimte is in een andere groep.
 • Gemiste lessen doorschuiven naar een nieuw termijn van 10 lessen is niet mogelijk.
 • Indien lessen gemist worden door ziekte, vakantie van de cursist, wordt de blokinschrijving niet verlengd/aangepast.
 • In geval van een operatie of langdurige blessure of ziekte waarbij je verwacht langer dan vier achtereenvolgende lesweken niet te kunnen komen naar de les, geldt dat je je inschrijving (blokinschrijving) tijdelijk eenmalig kunt bevriezen na de eerste twee weken afwezigheid. De eerste twee gemiste lesweken gelden dan als eigen risico. Na het bevriezen van je blokinschrijving wordt de lesplek niet voor je vrijgehouden. Als je de lessen na herstel weer voortzet, gaat de resterende geldigheid van je inschrijving in. Je kunt de 2 gemiste lessen dan alsnog inhalen in de resterende geldigheid van je inschrijving.
 • Het is niet mogelijk anderen op je blokinschrijving te laten lessen, mits eventueel in overleg.
 • Mocht Het Stralende Hart een les afzeggen dan wordt: 1) gezocht naar een vervangende docent of 2) in overleg gezocht naar een tijdstip om de les in te halenof 3) de geldigheid van je blokinschrijving/leskaart verlengd.

Opzeggen

Schriftelijk, minimaal een maand voor afloop van de huidige blokinschrijving. Zonder bericht doe je mee aan het nieuwe aansluitende blok en ga je een nieuwe betalingstermijn aan. Indien de cursist, behoudens schriftelijke goedkeuring van de praktijk, handelt in strijd met deze voorwaarden, is de praktijk gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven.

Aansprakelijkheid

Hoewel uiterste zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het geven van de lessen, accepteert Het Stralende Hart geen aansprakelijkheid voor materiële- en/of letselschade. Het Stralende Hart kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen of opgelopen letsel van de cursist.

Toestemming publicatie Beeldmateriaal (foto's en video's)

Af en toe kan er een foto en/of video gemaakt worden. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s en video’s waardoor cursisten en deelnemers schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van cursisten en deelnemers. En de foto’s worden vaak vanaf een grotere afstand gemaakt. Groepsgericht en niet individueel. Toch vinden we het belangrijk om jou toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s waarop je te zien bent. Je toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere organisaties, zoals media, foto’s maken tijdens bijvoorbeeld evenementen. Het Stralende Hart heeft daar geen invloed op. Als we foto’s en video’s willen laten maken en voor een ander doel willen gebruiken, zullen we je daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Je mag natuurlijk altijd terugkomen op de door jou gegeven toestemming. Zie hiervoor ook jouw rechten vanuit de privacywetgeving. Door het inschrijven via het inschrijfformulier/aanmeldformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden en daarmee met het eventueel plaatsen van gemaakte foto’s en video’s van lessen, retraites, workshops, cursussen op de website van Het Stralende Hart en social media kanalen.  

Huishoudelijk reglement

Gedurende de lessen kan een huishoudelijk reglement van toepassing zijn waar de deelnemer zich aan dient te houden. Dit huishoudelijk reglement zal niet afwijken van de normale en gebruikelijke omgang- en fatsoensnormen.

Klachten

De docent is er om de lessen zo aangenaam mogelijk te maken. Indien de deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dient de deelnemer dit onmiddellijk te melden aan de docent zodat een passende oplossing gezocht kan worden. Indien de deelnemer de geboden oplossing voor de klacht onvoldoende vindt, dient de deelnemer dit onmiddellijk kenbaar te maken aan de docent en dit binnen een week na de geboden oplossing schriftelijk te melden aan Het Stralende Hart. Indien de klacht ter plekke niet wordt gemeld en niet tijdig schriftelijk wordt ingediend, wordt de klacht niet in behandeling genomen en bestaat er geen recht op een eventuele schadevergoeding.  
Het Stralende Hart zal alle cursisten en deelnemers steeds per email op de hoogte houden van alle voor de cursist/deelnemer belangrijke zaken om te weten. I.v.m. de Privacywet van 25 mei 2018 geef je met het akkoord gaan van de algemene voorwaarden toestemming om onze (les) informatie, inspiratie en eventuele nieuwsbrieven naar je toe te sturen per email. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mail adres.

Indien noodzakelijk kan Het Stralende Hart de algemene voorwaarden m.b.t de Holistische Lessen, de Tetraites, Workshops en Cursus de Privacyverklaring en instructies m.b.t coronacrisis tussentijds aanpassen.

Door het geven/ verzenden van de aanmelding verklaart de inschrijver zich akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden holistische (online) lessen Het Stralende Hart, augustus 2020. Gewijzigd april 2021

Het Stralende Hart
Weerdingerkanaal ZZ 139
7831 AJ Nieuw-Weerdinge

Praktijklocatie: Noordsleen

KvK: 56113382

Retraiteweekend

De persoon die Het Stralende Hart een inschrijfformulier toestuurt, verbindt daarmee zichzelf en de andere op het formulier vermelde deelnemers aan de onderstaande voorwaarden. Elke deelnemer is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring en Coronarichtlijnen van Het Stralende Hart. De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere deelnemer. Er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt.  

Aanmelding, inschrijving en betaling

 • Aanmelding voor een Retraiteweekend, geschiedt door het toesturen (digitaal of eventueel per post) van een volledig ingevuld inschrijfformulier naar Het Stralende Hart, die deze opdracht vervolgens schriftelijk per e-mail bevestigt met een retraitesom en het verzoek tot een (aan)betaling.
 • De inschrijving is definitief en de eventuele kamer en/of het bed staan gereserveerd na ontvangst van de (aan)betaling van de retraitesom binnen zeven dagen na factuurdatum op de rekening van Het Stralende Hart.
 • Het totale bedrag dient 15 dagen voor aanvang van de retraite te zijn ontvangen op de rekening van Het Stralende Hart.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is deelname aan het Retraiteweekend en de overnachting onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 • Inschrijvingen en eventuele kamerwensen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de (aan)betaling.

 Omzetting van boeking door inschrijver

 • Je kunt je boeking tot 28 dagen voor aanvang van het geboekte Retraiteweekend omzetten naar een weekend van een andere datum. Hiervoor rekenen we een toeslag van € 25,- administratiekosten die op de nieuwe factuur wordt vermeld.
 • Bij omzetting binnen 28 dagen voor aanvang houden wij ons het recht voor om tot ongeveer € 190,- omzettingskosten in rekening te brengen. De hoogte van het bedrag wordt bepaald door kosten of betalingsverplichtingen die we reeds zijn aangegaan voor je boeking en wordt met je gecommuniceerd voor je beslissing tot omzetting maakt.  

Omboeken bij Coronaverschijnselen

Als je kort voor aanvang ziek bent, lichte griepverschijnselen hebt of als een huisgenoot ziek is, wordt aangeraden thuis te blijven. Je kunt dan, in overleg, omboeken naar een ander Retraiteweekend of je betaalde bedrag als tegoed laten staan voor een Retraiteweekend die je op een later moment kunt boeken. 

Annulering door inschrijver

 • Bij annulering van de inschrijving tot 30 dagen voor aanvang van de retraite is de inschrijver het bedrag van de aanbetaling verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats van de aanbetaling. De inschrijving is wel overdraagbaar op een ander onder voorwaarde dat een volledig ingevuld inschrijfformulier wordt ingezonden met vermelding van de overdracht.
 • Van 30 tot 15 dagen voor aanvang van het arrangement is de inschrijver 50% van de retraitesom verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van de retraite is de inschrijver 100% van de retraitesom verschuldigd.
 • Tussentijdse absentie of beëindiging van de retraite door de inschrijver geeft geen recht op enige restitutie.

Doorgang/annulering door Het Stralende Hart

 • De arrangementen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname. Het minimum aantal deelnemers moet 15 dagen voor aanvang van het Retraiteweekend op 4 staan. 
 • In geval van annulering door Het Stralende Hart zal dit uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het Retraiteweekend worden gecommuniceerd per email aan de inschrijvers. 
 • In geval van annulering door Het Stralende Hart zal het betaalde bedrag binnen drie dagen na de communicatie hiervan worden terugbetaald aan de inschrijvers.

Annulering door overmacht

Als een Retraiteweekend niet doorgaat als gevolg van een nationale of mondiale crisis (zoals de Coronacrisis), dan plannen we een nieuwe datum en behouden we het bedrag van de (aan)betaling als tegoed voor je toekomstige Retraiteweekend. Het tegoed blijft geldig. Het tegoed is, in overleg, overdraagbaar op een andere persoon.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 • Het Stralende Hart is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de op de website omschreven Retraiteweekend.
 • Elke deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen tijdens de workshops, de activiteiten en het verblijf gedurende het Retraiteweekend.
 • Het Stralende Hart sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, ongevallen of diefstal van eigendommen tijdens of volgend op de retraites.
 • Het Stralende Hart is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen ontstaan tijdens of na deelname aan de workshops en activiteiten tijdens de Retraiteweekenden. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of geestelijk schade.
 • Met betrekking tot het verblijf op de geboekte accommodatie zijn de algemene voorwaarden van de accommodatie van toepassing. 
 • Het Stralende Hart adviseert de inschrijver een eventuele eigen reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Huishoudelijk reglement

Gedurende het Retraiteweekend kan een huishoudelijk reglement van toepassing zijn waar de deelnemer zich aan dient te houden. Dit huishoudelijk reglement zal niet afwijken van de normale en gebruikelijke omgang- en fatsoensnormen. 

Klachten

De retraitebegeleiding is er om het Retraiteweekend zo aangenaam mogelijk te maken. Indien de deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dient de deelnemer dit onmiddellijk te melden aan de begeleiding zodat een passende oplossing gezocht kan worden. 
Indien de deelnemer de geboden oplossing voor de klacht onvoldoende vindt, dient de deelnemer dit onmiddellijk kenbaar te maken aan de begeleiding en dit binnen een week na de geboden oplossing schriftelijk te melden aan Het Stralende Hart. Indien de klacht ter plekke niet wordt gemeld en niet tijdig schriftelijk wordt ingediend, wordt de klacht niet in behandeling genomen en bestaat er geen recht op een eventuele schadevergoeding.

Toestemming publicatie Beeldmateriaal (foto's en video's)

Af en toe kan er een foto en/of video gemaakt worden. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s en video’s waardoor cursisten en deelnemers schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van cursisten en deelnemers. En de foto’s worden vaak vanaf een grotere afstand gemaakt. Groepsgericht en niet individueel. Toch vinden we het belangrijk om jou toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s waarop je te zien bent. Je toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere organisaties, zoals media, foto’s maken tijdens bijvoorbeeld evenementen. Het Stralende Hart heeft daar geen invloed op. Als we foto’s en video’s willen laten maken en voor een ander doel willen gebruiken zullen we je daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Je mag natuurlijk altijd terugkomen op de door jou gegeven toestemming. Zie hiervoor ook jouw rechten vanuit de Privacywetgeving.
Door het inschrijven via het inschrijfformulier/aanmeldformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden en daarmee met het eventueel plaatsen van gemaakte foto’s en video’s van lessen, retraites, workshops, cursussen op de website van Het Stralende Hart en social media kanalen. 

Het Stralende Hart zal alle cursisten en deelnemers per email op de hoogte houden van alle voor de cursist/deelnemer belangrijke zaken om te weten. I.v.m. de Privacywet van 25 mei 2018 geef je met het akkoord gaan van de Algemenevoorwaarden toestemming om onze (les) informatie, inspiratie en eventuele nieuwsbrieven naar je toe te sturen per email. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mail adres.

Door het verzenden van het inschrijfformulier verklaart de inschrijver zich akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

Indien noodzakelijk kan Het Stralende Hart de algemene voorwaarden mbt de Holistische Lessen, de Retraites, Workshops en Cursus de Privacyverklaring en instructies m.b.t Coronacrisis tussentijds aanpassen.

Algemene voorwaarden Retraiteweekenden van Het Stralende Hart, Nieuw-Weerdinge. April 2021.

Het Stralende Hart
Weerdingerkanaal ZZ 139
7831 AJ Nieuw-Weerdinge

Praktijk locatie: Noordsleen

KvK: 56113382

Retraiteworkshops en -cursus


Overeenkomt 1- daagse Chakradans Retraiteworkshop, Yoga Nidra Meditatiecursus (8x2 uur), Sound Healing Journey.

De persoon die Het Stralende Hart inschrijfformulier toestuurt, verbindt daarmee zichzelf en de andere op het formulier vermelde deelnemers aan de onderstaande voorwaarden.
Elke deelnemer is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden, de Privacyverklaring en Coronarichtlijnen van Het Stralende Hart.
De Algemene voorwaarden gelden voor iedere deelnemer, er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt.

Deelname Retraiteworkshops/cursus

 • Aanmelding voor een Retraiteworkshop/curus, geschiedt door het toesturen (digitaal of eventueel per post) van een volledig ingevuld inschrijfformulier naar Het Stralende Hart, die deze opdracht vervolgens schriftelijk per e-mail bevestigt met een Retraiteworkhop/cursussom en het verzoek tot een (aan)betaling, waarbij het totale bedrag 15 dagen voor aanvang van de Retraiteworkshop/cursussom moet zijn ontvangen op de rekening van Het Stralende Hart.
 • De inschrijving is definitief na ontvangst van de (aan)betaling van de Retraiteworkshop/curussom binnen zeven dagen na factuurdatum op de rekening van Het Stralende Hart.
 • Nieuwe deelnemers kunnen kennismaken met Yoga Nidra Meditatie, door middel van een proefles t.w.v 12,50 euro. Voor de andere Retraiteworkshops/cursus is dat helaas niet mogelijk.
 • Het Stralende Hart behoudt het recht lesprijzen en -voorwaarden te veranderen. Dit zal nooit met terugwerkende kracht gebeuren.
 • Deelname aan de Retraiteworkshops/cursus geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.

Omboeken bij Corona verschijnselen

Als je kort voor aanvang ziek bent, lichte griepverschijnselen hebt of als een huisgenoot ziek is, wordt aangeraden thuis te blijven. Je kunt dan, in overleg, omboeken naar andere Retraiteworkshops/cursus of je betaalde bedrag als tegoed laten staan voor een andere Retraiteworkshops/curus die je op een later moment kunt boeken.

Annulering door inschrijver

 • Bij annulering van de inschrijving tot 30 dagen voor aanvang van de Retraiteworkshops/cursus is de inschrijver het bedrag van de aanbetaling verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats van de aanbetaling. De inschrijving is, in overleg, wel overdraagbaar op een ander onder voorwaarde dat een volledig ingevuld inschrijfformulier wordt ingezonden met vermelding van de overdracht.
 • Van 30 tot 15 dagen voor aanvang van de Retraiteworkshops/curus is de inschrijver 50% van de retraitesom verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van de Retraiteworkshops/curus is de inschrijver 100% van de retraitesom verschuldigd.
 • Tussentijdse absentie of beëindiging van de retraite door de inschrijver geeft geen recht op enige restitutie.

Doorgang / annulering door Het Stralende Hart

 • De Retraiteworkshops/cursus vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname. Het minimum aantal deelnemers moet 15 dagen voor aanvang van de Retraiteworkshops/cursus op 4 staan.
 • In geval van annulering door Het Stralende Hart zal dit uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Retraiteworkshops/cursus worden gecommuniceerd per email aan de inschrijvers.
 • In geval van annulering door Het Stralende Hart zal het betaalde bedrag binnen drie dagen na de communicatie hiervan worden terugbetaald aan de inschrijvers.

Annulering door overmacht

Als een Retraiteworkshop/cursus niet doorgaat als gevolg van een nationale of mondiale crisis (zoals de Coronacrisis), dan plannen we een nieuwe datum en behouden we het bedrag van de (aan)betaling als tegoed voor je toekomstige Retraiteworkshops/cursus. Het tegoed blijft minimaal een jaar geldig. Het tegoed is overdraagbaar op een andere persoon.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 • Het Stralende Hart is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de op de website omschreven Retraiteworkshops/curus.
 • Elke deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen tijdens de workshops, de activiteiten en het verblijf gedurende de Retraiteworkshops/cursus.
 • Het Stralende Hart sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, ongevallen of diefstal van eigendommen tijdens of volgend op de Retraiteworkshops/cursus.
 • Het Stralende Hart zijn niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen ontstaan tijdens of na deelname aan de workshops en activiteiten tijdens de Retraiteworkshops/cursus. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of geestelijk schade.
 • Met betrekking tot een eventueel verblijf op de geboekte accommodatie zijn de Algemene voorwaarden van de accommodatie van toepassing.
 • Het Stralende Hart adviseert de inschrijver een eventuele eigen reisverzekering- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Huishoudelijk reglement

Gedurende de Retraiteworkshops/cursus kan een huishoudelijk reglement van toepassing zijn waar de deelnemer zich aan dient te houden. Dit huishoudelijk reglement zal niet afwijken van de normale en gebruikelijke omgang- en fatsoensnormen. 

Klachten

De retraitebegeleiding is er om de Retraiteworkshops/cursus zo aangenaam mogelijk te maken. Indien de deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dient de deelnemer dit onmiddellijk te melden aan de begeleiding zodat een passende oplossing gezocht kan worden. 
Indien de deelnemer de geboden oplossing voor de klacht onvoldoende vindt, dient de deelnemer dit onmiddellijk kenbaar te maken aan de begeleiding en dit binnen een week na de geboden oplossing schriftelijk te melden aan Het Stralende Hart. Indien de klacht ter plekke niet wordt gemeld en niet tijdig schriftelijk wordt ingediend, wordt de klacht niet in behandeling genomen en bestaat er geen recht op een eventuele schadevergoeding.

Toestemming publicatie Beeldmateriaal (foto's en video's)

Af en toe kan er een foto en/of video gemaakt worden. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s en video’s waardoor cursisten en deelnemers schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van cursisten en deelnemers. En de foto’s worden vaak vanaf een grotere afstand gemaakt. Groepsgericht en niet individueel. Toch vinden we het belangrijk om jou toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s waarop je te zien bent. Je toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere organisaties, zoals media, foto’s maken tijdens bijvoorbeeld evenementen. Het Stralende Hart heeft daar geen invloed op. Als we foto’s en video’s willen laten maken en voor een ander doel willen gebruiken zullen we je daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Je mag natuurlijk altijd terugkomen op de door jou gegeven toestemming. Zie hiervoor ook jouw rechten vanuit de Privacywetgeving.
Door het inschrijven via het inschrijfformulier/aanmeldformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden en daarmee met het eventueel plaatsen van gemaakte foto’s en video’s van lessen, retraites, workshops, cursussen op de website van Het Stralende Hart en social media kanalen.

Het Stralende Hart zal alle cursisten en deelnemers per email op de hoogte houden van alle voor de cursist/deelnemer belangrijke zaken om te weten. I.v.m. de Privacywet van 25 mei 2018 geef je met het akkoord gaan van de algemene voorwaarden toestemming om onze (les) informatie, inspiratie en eventuele nieuwsbrieven naar je toe te sturen per email. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mail adres.

Door het verzenden van het inschrijfformulier verklaart de inschrijver zich akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

Indien noodzakelijk kan Het Stralende Hart de algemene voorwaarden m.b.t. de Holistische Lessen, de Retraites, Workshops, Cursus, de Privacyverklaring en instructies m.b.t. Coronacrisis tussentijds aanpassen.

Algemene voorwaarden Retraiteworkshops/cursus van Het Stralende Hart, Nieuw-Weerdinge. April 2021.

Het Stralende Hart
Weerdingerkanaal ZZ 139
7831 AJ Nieuw-Weerdinge

Praktijk locatie: Noordsleen

KvK: 56113382